Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych podawanych przez Pacjentów w związku z wykonywaniem E-wizyt jest Praktykę Lekarską RHINO Michał Lubszczyk z siedzibą w Jędrzychowie, ul Witkiewicza 22F, NIP:6472506170, REGON 382912742. Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:Nr księgi 000000208002, oznaczenie organu: L-61

2. Dane osobowe – cel przetwarzania , podstawa i okres retencji

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres retencji danych
Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie E-wizyty Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Do czasu wykonania umowy

 

Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej

 

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej
Zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej (w tym m.in. rezerwacja wizyt, przypomnienie o terminie wizyty)
Realizacja obowiązków podatkowych, w tym wystawianie faktur Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami z obszaru prawa podatkowego Przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wykonano E-wizytę
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) Do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.
Marketing usług własnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) Do czasu zakończenia procesu leczenia

3. Uprawnienia Pacjenta dotyczące danych osobowych

Pacjentowi Świadczeniodawcy korzystającemu z E-wizyt przysługuje :

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że dane przetwarzane są w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji jeśli Świadczeniodawca nie będzie zobligowany przepisami prawa do ich przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Zabezpieczenie danych osobowych

Praktyka Lekarska RHINO Michał Lubszczyk podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (a zwłaszcza zabezpieczenia informatyczne polegające na założeniu hasła dla dokumentów zawierających poufne dane pacjenta), aby zapewnić poufność i integralność danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarza.

5. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Praktyka Lekarska RHINO Michał Lubszczyk może przekazywać dane osobowe Pacjentów:

  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych,
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Pacjenta.
Kontynuacja
leczenia