Regulamin
świadczenia E-wizyt dla pacjentów Green Doctor

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do konsultacji wykonywanych przez Praktykę Lekarską RHINO Michał Lubszczyk z siedzibą w Jędrzychowie, ul Witkiewicza 22F, NIP:6472506170, REGON 382912742. Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: Nr księgi 000000253758 , kod organu rejestrowego: W-16

1.Definicje

Cennik – cennik E-wizyt dostępny na stronie internetowej Świadczeniodawcy pod adresem www.greendoctor.pl/cennik
E-wizyta – porada medyczna udzielana przez lekarza współpracującego za pośrednictwem oprogramowania służącego do zdalnego kontaktu z Pacjentem, lub rozmowa telefoniczna.
Oprogramowanie służące do zdalnego kontaktu z Pacjentem – GABINET drWIDGET.
Pacjent – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z E-wizyty.
Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Świadczeniodawcy pośredniczący przy realizacji płatności z tytułu wykonywania E-wizyt.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia E-wizyt dla pacjentów
Świadczeniodawca – Praktyka Lekarska RHINO Michał Lubszczyk z siedzibą w Jędrzychowie, ul Witkiewicza 22F, NIP:6472506170, REGON 382912742. Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:Nr księgi 000000208002, oznaczenie organu: L-61

2.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 2. Warunki techniczne niezbędne do rezerwacji i korzystania z E-wizyt,
 3. Sposoby rezerwacji i odwoływania E wizyt,
 4. Sposoby dokonywania płatności za E-wizytę,
 5. Zasady wykonywania E-wizyt,
 6. Sposoby składania i rozpatrywania reklamacji,
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem E-wizyt.
 8. W ramach korzystania z Oprogramowania służącego do zdalnego kontaktu z Pacjentem zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych, naruszających przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub dobre obyczaje.
 9. Pacjent zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania służącego do zdalnego kontaktu z Pacjentem, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość oprogramowania lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie oprogramowania do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 10. Pacjent korzysta z Oprogramowania służącego do zdalnego kontaktu z Pacjentem nieodpłatnie, jednak koszty połączenia za pośrednictwem Internetu, telefonii lub innych metod przesyłania danych, ponoszone są przez Pacjenta.
 11. Pacjent zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo użytkowanej sieci internetowej, w szczególności przez stosowanie oprogramowania antywirusowego i nie korzystania z sieci publicznej w trakcie udzielania E-wizyty.
 12. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub ograniczenia występujące w urządzeniach, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Pacjent.

3.Warunki techniczne korzystania z E-wizyty

 1. Rezerwacja E-wizyty wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
 2. Dostęp do Internetu – w celu dostępu m.in. do poczty elektronicznej,
 3. Posiadania adresu poczty elektronicznej,
 4. Posiadania telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 5. Skorzystanie z E-wizyty wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
 6. System operacyjny: Apple macOS, Microsoft Windows, Chrome OS, Ubuntu i inne dystrybucje Linuksa oparte na Debianie (w aktualnej wersji oraz dwóch wcześniejszych głównych wersjach tych systemów operacyjnych),
 7. Przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari,
 8. Wymagania sprzętowe: minimalnie 2-rdzeniowy procesor i 2GB pamięci,
 9. Dostęp do Internetu – wymagania co do prędkości połączenia: minimalnie 5Mb/s.

4.Rezerwacja i odwołanie E-wizyty oraz płatności

 1. W ramach E-wizyty świadczone są porady z zakresu terapii za pomocą preparatów medycznej marihuany.
 2. Warunkiem skorzystania z E-wizyty jest uzyskanie pozytywnej kwalifikacji lekarskiej, zarezerwowanie terminu E-wizyty i dokonanie płatności.
 3. W celu uzyskania kwalifikacji lekarskiej do rozpoczęcia terapii należy wypełnić formularz na stronie https://greendoctor.pl/kwalifikacja/ lub skontaktować się poradnią za pomocą wiadomości e-mail kontakt@greendoctor.pl
 4. Świadczeniodawca potwierdza rezerwację E-wizyty przesyłając SMS lub e-mail zawierający jej termin oraz link do serwisu Podmiotu realizującego płatności za E-wizytę.
 5. Płatności za E-wizytę realizowane są przez: lub przelew bankowy
 6. Pacjent zobowiązany jest opłacić E-wizytę nie później niż 24 godziny przed jej terminem, a w przypadku, gdy termin E-wizyty przypada na krócej niż 24 godziny od dokonania jej rezerwacji niezwłocznie po przesłaniu SMS-a lub e-maila z terminem wizyty.
 7. Cennik E-wizyt jest dostępny na stronie internetowej Świadczeniodawcy pod adresem https://greendoctor.pl/cennik/
 8. Opłatę uznaje się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Świadczeniodawcę potwierdzenia jej zlecenia przez Podmiot realizujący płatności za E-wizytę.
 9. Brak opłacenia E-wizyty w terminie wskazanym powyżej upoważnia Świadczeniodawcę do udostępnienia jej terminu innym Pacjentom.
 10. Termin E-wizyty może zostać zmieniony lub odwołany przez Pacjenta z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany terminu E-wizyty mailowo na adres kontakt@greendoctor.pl
 11. Świadczeniodawca potwierdza zmianę terminu E-wizyty lub jej odwołanie wysyłając Pacjentowi SMS-a lub e-mail.
 12. Jeśli Pacjent nie odwoła terminu E-wizyty i nie weźmie w niej udziału uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 13. Zwrot opłaty lub zmiana terminu E-wizyty może nastąpić jedynie jeśli Pacjent wykaże, że nie był w stanie uczestniczyć w E-wizycie w ustalonym terminie w wyniku niezależnych od niego nadzwyczajnych okoliczności.
 14. Termin E-wizyty może zostać odwołany przez Świadczeniodawcę z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W takim przypadku Świadczeniodawca kontaktuje się z Pacjentem i proponuje Pacjentowi inny termin E-wizyty.
 15. W przypadku, gdy Pacjent nie zaakceptuje nowego terminu E-wizyty, Świadczeniodawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Pacjenta opłaty.

5.Zasady wykonywania E-wizyt

 1. E-wizyty wykonywane są w formie wideokonferencji lub telekonferencji.
 2. Pacjent powinien być dostępny na 15 minut przed rozpoczęciem E-wizyty.
 3. O ustalonej godzinie E-wizyty lekarz skontaktuje się z Pacjentem telefonicznie lub za pomocą Oprogramowania służącego do zdalnego kontaktu z Pacjentem.
 4. Na początku E-wizyty lekarz lub pracownik przychodni potwierdzi tożsamość Pacjenta pytając o dane podane przy rezerwacji E-wizyty.
 5. E-wizyta trwa od 15 do 30 minut, w zależności od potrzeb. Dopuszczalne jest spóźnienie lekarza do 1 godziny, o czym z wyprzedzeniem powinien poinformować Pacjenta pracownik przychodni.
 6. Podczas rezerwacji i wykonywania E-wizyty Pacjent zobowiązany jest:
 7. podawać informacje oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą,
 8. zachowywać się w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, a w szczególności nie używać zwrotów, nie wykonywać gestów oraz nie prezentować treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym lub mogącym naruszać dobra osobiste osób zaangażowanych w proces związany z rezerwacją i wykonywaniem E-wizyt .
 9. Osoba działająca w imieniu Świadczeniodawcy, która stwierdzi niezgodne z powyższymi zasadami zachowanie Pacjenta, jest uprawniona odmówić zarezerwowania E-wizyty lub przerwać jej wykonywanie.
 10. W ramach E-wizyty lekarz uprawniony jest do udzielenia porady medycznej obejmującej w szczególności interpretację wyników badań oraz udzielenia informacji na temat przebiegu terapii i dalszej opieki.
 11. Na koniec E-wizyty lekarz podsumuje zalecenia dla Pacjenta oraz prześle je Pacjentowi w formie elektronicznej.
 12. Poprzez korzystanie z E-wizyt Pacjent wyraża zgodę na to, by informacje, które przedstawił lekarzowi podczas E-wizyty zostały zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta.
 13. Dokumentacja medyczna związana z wykonywaniem E-wizyt jest prowadzona zgodnie z wymaganiami prawnymi i zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

6.Reklamacje

 1. W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących korzystania z E-wizyt, Pacjent może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres:< >
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail), wskazanie daty E—wizyty oraz imienia i nazwiska lekarza wykonującego E-wizytę, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji oraz zgłoszone żądanie.
 3. Po otrzymaniu reklamacji Świadczeniodawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu wyjaśnienia sprawy i w terminie 14 dni udzieli odpowiedzi na adres e-mail Pacjenta podany w reklamacji lub ewentualnie na wskazany przez Pacjenta adres do korespondencji wysyłając odpowiedź listem, jeśli Pacjent zaznaczy, że chce uzyskać odpowiedź w formie pisemnej.

7.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podawane przez Pacjentów na potrzeby wykonywania E-wizyt przetwarzane są przez Praktykę Lekarską RHINO Michał Lubszczyk z siedzibą w Jędrzychowie, ul Witkiewicza 22F, NIP:6472506170, REGON 382912742. Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:Nr księgi 000000208002, oznaczenie organu: L-61
 2. Świadczeniodawca przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu wykonywania E-wizyt. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z E-wizyt.
 3. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania z zastrzeżeniem wymogów wynikających z przepisów dotyczących świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej ze świadczeniem tego rodzaju usług.
 4. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi, ewentualnie danymi osobowymi osoby która pozostaje pod jego opieką.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów zawarte są w załączniku do niniejszego Regulaminu zatytułowanego Polityka prywatności.

8.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Świadczeniodawcy pod adresem www.greendoctor/regulamin
 2. Świadczeniodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:
 3. wprowadzenia zmian w przepisach prawa dotyczących świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem lub wydania rozstrzygnięć organów administracji bądź sądów, mających wpływ na realizację usług objętych niniejszym Regulaminem,
 4. wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych dotyczących usług objętych niniejszym Regulaminem,
 5. dokonania analizy reklamacji dotyczących treści niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług.
 6. Zmiany Regulaminu następują poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie internetowej Świadczeniodawcy nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia zmian w życie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujące świadczenie usług medycznych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej, a także inne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 roku.

Załącznik nr 1
Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych podawanych przez Pacjentów w związku z wykonywaniem E-wizyt jest Praktykę Lekarską RHINO Michał Lubszczyk z siedzibą w Jędrzychowie, ul Witkiewicza 22F, NIP:6472506170, REGON 382912742. Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:Nr księgi 000000208002, oznaczenie organu: L-61

2. Dane osobowe – cel przetwarzania , podstawa i okres retencji

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres retencji danych
Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie E-wizyty Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Do czasu wykonania umowy

 

Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej

 

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej
Zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej (w tym m.in. rezerwacja wizyt, przypomnienie o terminie wizyty)
Realizacja obowiązków podatkowych, w tym wystawianie faktur Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami z obszaru prawa podatkowego Przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wykonano E-wizytę
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) Do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.
Marketing usług własnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) Do czasu zakończenia procesu leczenia

3. Uprawnienia Pacjenta dotyczące danych osobowych

Pacjentowi Świadczeniodawcy korzystającemu z E-wizyt przysługuje :

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że dane przetwarzane są w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji jeśli Świadczeniodawca nie będzie zobligowany przepisami prawa do ich przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Zabezpieczenie danych osobowych

Praktyka Lekarska RHINO Michał Lubszczyk podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (a zwłaszcza zabezpieczenia informatyczne polegające na założeniu hasła dla dokumentów zawierających poufne dane pacjenta), aby zapewnić poufność i integralność danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarza.

5. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Praktyka Lekarska RHINO Michał Lubszczyk może przekazywać dane osobowe Pacjentów:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Pacjenta.
Kontynuacja
leczenia